کیوان رضوی

کیوان رضوی

استاد کیوان رضوی دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه شیراز هیات علمی دانشگاه ۱۵ سال سابقه تدریس فیزیک کنکور تدریس فیزیک کنکور به شیوه...
علی بلندپرواز

علی بلندپرواز

استاد علی بلندپرواز دکترای فیزیک با سابقه 16 سال تدریس دبیر مدارس دستغیب و نمونه...
علیرضا ایمانیه

علیرضا ایمانیه

استاد علیرضا ایمانیه کارشناس عمران (دانشگاه صنعتی شریف) مدرس مدارس فرزانگان و دستغیب تدریس به صورت تستی –...