محمد رضوی پور

محمد رضوی پور

استاد محمدرضوی پور کارشناس ارشد برق قدرت (صنعتی شریف) دارنده نقره المپیاد فیزیک دبیر مدارس دستغیب –...
علی بلندپرواز

علی بلندپرواز

استاد علی بلندپرواز دکترای فیزیک با سابقه 16 سال تدریس دبیر مدارس دستغیب و نمونه...
علیرضا ایمانیه

علیرضا ایمانیه

استاد علیرضا ایمانیه کارشناس عمران (دانشگاه صنعتی شریف) مدرس مدارس فرزانگان و دستغیب تدریس به صورت تستی –...