استاد علی بلندپرواز

  • دکترای فیزیک
  • با سابقه 16 سال تدریس
  • دبیر مدارس دستغیب و نمونه دولتی