استاد علیرضا جعفری

  • دکتری پزشک عمومی
  • مولف کتاب هفت خوان خیلی سبز
  • دبیر رتبه های دو رقمی و سه رقمی