استاد جلیل اسماعیل پور

  • دبیر رتبه های یک و دو رقمی
  • با سابقه بیش از 30 سال تدریس
  • مولف حدود 15 جلد کتاب آموزشی