استاد هنری اوشانا شیرآبادی

  • با 50 سال سابقه تدریس
  • دبیر رتبه های یک و دو رقمی