استاد محمدرضوی پور

  • کارشناس ارشد برق قدرت (صنعتی شریف)
  • دارنده نقره المپیاد فیزیک
  • دبیر مدارس دستغیب – فرزانگان