استاد علیرضا ایمانیه

  • کارشناس عمران (دانشگاه صنعتی شریف)
  • مدرس مدارس فرزانگان و دستغیب
  • تدریس به صورت تستی – مفهوم