• دانشجوی مهندسی برق (دانشگاه شیراز)
  • تدریس به صورت مفهومی – تستی
  • تدریس همراه با خلاقیت و به صورت بازی و ریاضی